ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์) เปิดทำการสอนครั้งแรกวันที่ 8 กันยายน 2468 โดยใช้ศาลาการเปรียญ
ของวัดตะพงนอกเป็นที่เรียน ใช้นามว่า”โรงเรียนประชาบาลตำบลตะพง” จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2480 พระอธิการจันทร์ ณ รังษี
เจ้าอาวาส และพระปลัดป่วน ปิยะ ร่วมกับประชาชน สร้างอาคารถาวรขึ้น 1 หลัง ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาล
ตำบลตะพง 2 รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์" ต่อมาได้ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในย่านชุมชน
เปิดทำการเรียนการสอน ๓ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดตะพงนอก
ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 9 กิโลเมตร มีการคมนาคมสะดวก และอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิชายหาดแม่รำพึง อุทยานเขาแหลมหญ้า เป็นต้น

ข้อมูลโรงเรียน

- ปรัชญาโรงเรียน : ผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ

- สัญลักษณ์โรงเรียน: นกนางนวลบินเหนือท้องทะเล

- คำขวัญโรงเรียน : มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี

- วิสัยทัศน์ : เรียนดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่สากล

- สีประจำโรงเรียน : ฟ้า – ขาว

- อักษรย่อของโรงเรียน : ต.พ.๒

  โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์)